ددلیفت چیست و چگونه انجام می‌شود؟

آنجا که صحبت بر سر عضله‌سازی و افزایش قدرت جسمانی است، حرکت دِدلیفت را می‌توان در زمرۀ ۳ حرکت اصلی

ادامه مطلب ....